LET’S DO IT AGAIN – Japan / B3 Nakazuri press sheet 14″ x 20″